Modul 1

Metóda Sindelar
ÚVOD

Modul 2

Metóda Sindelar
DIAGNOSTIKA

Modul 3

Metóda Sindelar
TRÉNINGOVÝ PLÁN

Modul 4

Metóda Sindelar
PRIEBEH TRÉNINGU

Modul 5

Metóda Sindelar
SUPERVÍZIA CHECKLIST

Modul & Termíny

Semináre

Deficity čiastkových funkcií ako parciálne  vývinové deficity v spracovávaní informácií môžu viesť k symptómom ako sú poruchy učenia, dyskalkúlia, ale aj poruchy správania. V tomto vzdelávaní si účastníci piatich modulov prakticky osvoja „Sindelar metódu“ na zachytenie a odstránenie deficitov čiastkových funkcií. Semináre sú určené odborníkom z pomáhajúcich profesií a učiteľom, psychológom, logopédom, špeciálnym pedagógom a liečebným pedagógom. Doklad o ukončenom vzdelaní v spomínaných odboroch je podmienkou účasti na seminári.

Modul 1

Deficity čiastkových funkcií: Základy
> Modul 1 -20.04.2024 Online Slovensko

DEFICITY ČIASTKOVÝCH FUNKCIÍ AKO PRÍČINA PORÚCH UČENIA A SPRÁVANIA

Definícia pojmu oslabenie dielčieho výkonu

( deficity čiastkových funkcií ), dopad deficitov čiastkových funkcií na výkon dieťaťa: poruchy učenia, dyskalkúlia, oslabenie koncentrácie, poruchy koncentrácie (ADHD a ADD), dopad deficitov čiastkových funkcií na správanie dieťaťa ( hyperaktivita, nápaditosti v správaní, poruchy správania…), emocionálna situácia dieťaťa s deficitmi čiastkového výkonu, rodina s dieťaťom s oslabením čiastkového výkonu

Úvod do teoretických základov z kognitívnej psychológie, neuropsychológie a vývinovej psychológie

Diagnostika oslabenia čiastkového výkonu:

Metodika Dr. Sindelar “Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií” pre deti v školskom veku a starších:

Ukážka diagnostiky, vyhodnotenie diagnostiky na základe kazuistiky.

Metodika Dr. Sindelar „Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií v materskej škole a v predškolskom veku – Mačka Mňau.“:

Ukážka diagnostiky a ukážka vyhodnotenia na základe kazuistiky.

Terapia oslabenia čiastkového výkonu:

Grundlagen der Therapie, Bekanntschaft mit dem Trainingsprogramm.

Empfehlungen für Lehrer und Eltern zur Erziehung und Erziehung von Kindern mit eingeschränkter Teilleistung.

Grundkenntnisse – Lernschwierigkeiten, Konzentrationsstörungen (ADS, ADHS).

Eine Übersicht über andere Methoden und Behandlungsmöglichkeiten .

Lektor:

PaedDr. Petra Arslan Šinková

školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

Učebných jednotiek: 8

Učebných jednotiek: 8

Počet účastníkov: 45

Cena: 130 euro

Online Slovensko

Modul 2

Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika - praktická časť
21.04.2024

Online Slovensko

DIAGNOSTIKA DEFICITOV ČIASTKOVÝCH FUNKCIÍ :

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, dyskalkúlie a správania Diagnostika – praktická časť ( Modul 2 ) Bratislava

Modul 2 Deficity čiastkových funkcií : Diagnostika – praktická časť je určený

predovšetkým učiteľom a odborníkom z pomáhajúcich profesií, ktorí sa zúčastnili Modulu 1 a odborníkom, ktorí s metódou Dr. Sindelar pracujú a majú záujem dozvedieť sa viac o deficitoch čiastkových funkcií ako možných príčinách porúch učenia, dyskalkúlie a správania a o metodike Dr. Sindelar, pomocou ktorej je možné deficity čiastkových funkcií zachytiť a pomocou tréningu až úplne odstrániť.

 

Postup "Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií" pre deti v školskom veku a starších:

Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou v malých skupinkách, vyhodnotenie diagnostiky na základe rôznych kazuistík.

Terapia deficitov čiastkových funkcií:

Základy k terapii. Zoznámenie sa s tréningovým programom. Odporúčania k terapii.

Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií: "Mačka Mňau" u detí vo veku materskej školy a v predškolskom veku:

Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou, vyhodnotenie diagnostiky na základe rôznych kazuistík.

Tréningové programy

PaedDr. Petra Arslan Šinková , školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku

Učebných jednotiek: 8

Počet účastníkov: 24

Poplatok za seminár: 130 eur

Online Slovensko

Modul 3

Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika - vyhodnotenie a zostavenie tréningového plánu
29-30.6. 2024 - prvá skupina


Online Slovensko(Predpoklad: Deficity čiastkových funkcií: Základy a/alebo Diagnostika – praktická časť)

Účastníci kurzu urobili do termínu tohto kurzu diagnostiku dokopy piatich osôb metódou na zachytenie deficitov čiastkových funkcií pre deti v školskom veku a staršie, a diagnostiku dokopy troch detí vo veku 3 – 5 rokov (“Mačka Mňau”) a spracovali ju do protokolu, ktorý dostali mailom.

Túto dokumemtáciu je potrebné poslať elektronicky do konkrétneho termínu, ktorý im bude upresnený pri prihlasení sa na tento kurz.

Diagnostiku pre deti v školskom veku a staršie môže účastník kurzu urobiť  osobe v každom veku.   Diagnostika pre deti v materskej škole musí byť urobená  deťom vo veku od troch do piatich rokov alebo starším deťom, ktoré majú oneskorený vývin. Táto diagnostika obomi metódami – postupmi slúži na precvičenie práce s metódou.

Nutný diagnostický materiál  pre deti v školskom veku a staršie  a diagnostický materiál pre deti vo veku materskej školy  a v predškolskom veku si je možné zakúpiť vo vydavateľstve Verlag Austria Press (www.austriapress.at) alebo na webe sindelar.sk v internetovom obchode.

Na seminári referuje každý účastník v skupine o svojich skúsenostiach s diagnostikou na základe svojich protokolov z vyšetrenia. Protokoly z vyšetrenia budú vyhodnotené  a prediskutované aj v malých skupinkách a aj v pléne, pokiaľ to bude nutné, bude zostavený terapeutický plán.Okrem toho sa bude rozprávať o zostavení písomných správ a prezentovaní výsledkov z vyšetrenia.

Účastníci seminára, ktorí sa na seminár prihlásili, ale neodovzdali všetky požadované protokoly v úplnej vyplnenej forme do termínu odovzdania, budú vylúčení z účasti na seminári. Predĺženie termínu odovzdania NIE je možné. Poplatok za seminár NEBUDE vrátený.

Inak platia podmienky, ktoré sa týkajú platby a účasti na seminári.

 

Lektor:

PaedDr. Petra Arslan Šinková

školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

Učebné jednotky: 16

Počet účastníkov: 12

Cena: 250 euro

Online Slovensko

Modul 4

DIAGNOSTIKA - SUPERVÍZIA 16.12. 2023 - 17.12. 2023
Online Slovensko

(Predpoklad: Deficity čiastkových funkcií: Základy; Diagnostika a zostavenie tréningového plánu)

Každý účastník seminára odovzdá do zadaného termínu dva protokoly z vyšetrenia deficitov čiastkových funkcií pre deti v školskom veku a staršie a jeden protokol z vyšetrenia dieťaťa v predškolskom veku, zároveň aj vyhodnotenie, správu z vyšetrenia a návrh terapie ( tréningového plánu).

Jeden z týchto troch protokolov sa prejedná na seminári, vyhodnotenie a terapeutický plán budú supervidované v skupine vedením seminára. Účastník kurzu sa môže pri odovzdaní protokolov rozhodnúť, ktorý z týchto protokolov bude konzultovať na seminári.

Na základe poznatkov získaných v tomto seminári prepracuje účastník seminára ďalší zo svojich odovzdaných protokolov – musí to byť protokol z vyšetrenia dieťaťa v školskom veku a staršie – vyhodnotenie, správa z vyšetrenia a návrh terapie a odovzdá túto prepracovanú verziu vedeniu seminára.

Účastník seminára obdrží tento odovzdaný protokol späť do dvoch týždňov. Ak je vyhodnotenie, správa z vyšetrenia a terapeutický plán správny, je oprávnený zúčastniť sa seminára Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia.

Pokiaľ je správa z vyšetrenia a tréningový plan chybný, má účastník kurzu možnosť odovzdať ďalší protokol z vyšetrenia dieťaťa ( dieťa v školskom veku a staršie ) a k tomu prislúchajúcu správu z vyšetrenia a tréningový plán na posúdenie vedeniu seminára.  ( Účastníkovi tým nevzniknú  ďalšie náklady). Ak je tento protokol vyhodnotený správne a ak je aj správne zostavený tréningový plán, je účastník seminára oprávnený zúčastniť sa seminára Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia.

Pokiaľ je aj toto vyhodnotenie a tréningový plan chybný, smie sa účastník seminára zúčastniť seminára Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia až po opätovnom absolvovaní seminára: Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika – supervízia ( za zodpovedajúci poplatok za seminár ) a po jeho úspešnom ukončení ( viď hore ).

Prosím prineste si so sebou na seminár farebné fixy alebo ceruzky vo farbe modrej, zelenej, oranžovej, žltej a červenej..

 

Lektor:

PaedDr. Petra Arslan Šinková

školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar  ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

Učebné jednotky: 16

Počet účastníkov: 12 

Cena: 250 euro

Online Slovensko

Modul 5

Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia
9. 12. - 10.12. 2023
Online Slovensko

(Predpoklad: Deficity čiastkových funkcií: Základy, Diagnostika a zostavenie tréningového plánu, Diagnostika - supervízia)

Každý účastník seminára referuje v skupine o terapii jedného – podľa metódy Dr. Sindelar diagnostikovaného dieťaťa, ktoré pracuje s tréningovým programom. Terapia musí prebiehať minimálne tri mesiace a v tomto čase musia byť vykonané minimálne dve kontroly tréningu. Uprednostnene vyberá účastník kurzu terapiu, v priebehu ktorej sa vyskytli nejaké otázky alebo problémy.

Každý účastník kurzu obdrží pri prihlásení na tento seminár “Check-list”, ktorý má vypracovať a priniesť so sebou na seminár. Referát o terapii účastník kurzu zostaví na základe tohto Checklistu.

 

Po ukončení seminára odovzdá účastník kurzu do štyroch týždňov písomný súhrn tejto terapie ( štrukturovane, na základe stanovených kritérií ) na základe poznatkov, ktoré získal na tomto seminári, v rozsahu 4 – 6 strán v elektronickej forme. Túto zaverečnú prácu opraví a vyhodnotí pani Dr. Sindelar do štyroch týždňov. Ak bude táto práca ohodnotená pani Dr. Sindelar pozitívne, účastník kurzu úspešne ukončil vzdelávanie: Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií.

Pokiaľ je ohodnotenie práce na seminári: Terapia – supervízia a záverečná práca negatívne, má účastník seminára možnosť znovu zopakovať tento seminár ( za účastnícky poplatok ).

Po úspešnom absolvovaní tohto seminára obdrží účastník potvrdenie o ukončení vzdelávania. Okrem toho bude účastník na vlastné želanie zapísaný na listinu Sindelar – trénerov, z ktorých si rodičia môžu vybrať kvalifikovaných terapeutov v blízkosti ich bydliska.

Lektor:

PaedDr. Petra Arslan Šinková

školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar  ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

Učebné jednotky: 16

Počet účastníkov: 12

Cena: 300 eur

Online Slovensko

Po úspešnom absolvovaní všetkých  modulov a splnení podmienok vzdelávania obdrží účastník potvrdenie o ukončení vzdelávania. Okrem toho bude účastník na vlastné želanie zapísaný na listinu Sindelar – trénerov ( zverejnených na stránke Dr. Brigitte Sindelar ), z ktorých si rodičia môžu vybrať kvalifikovaných terapeutov v blízkosti ich bydliska.

Prihlásiť sa na seminár môžete prostredníctvom mailu:  sindelarcentrum@gmail.com vyplnením  prihlášky.

Všeobecné podmienky: Účasť na seminári je možná iba po úhrade poplatku, ktorý má byť uhradený minimálne päť týždňov pred začiatkom seminára.  Ak Vaša platba nebude na náš  účet pripísaná minimálne päť týždňov pred začiatkom seminára, bude Vaša prihláška automaticky stornovaná.

 

Podmienky odhlásenia sa:

Vaše odhlásenie je možné do doby päť týždňov pred začatím seminára s nárokom na vrátenie poplatku za seminár.

Pri odhlásení sa do 14 kalendárnych dní pred termínom konania seminára Vám bude vrátené 50% poplatku zo seminára. Potom už nie je možné prihlášku stornovať a žiadať vrátenie poplatku za seminár.

Môže byť miesto prihláseného účastníka nahradené iným, tento však musí spĺňať podmienky účasti na seminári. Storná účasti na seminári a žiadosť o vrátenie poplatku sú potrebné doručiť písomne, mailom: sindelarcentrum@gmail.com

Pokiaľ bude účasť na seminári odhlásená neskôr ako je popísané vyššie alebo sa účastník na seminár nedostaví, nemá nárok na vrátenie poplatku za seminár. Organizátor seminára môže seminár zrušiť kvôli nepredvídateľným dôvodom, v tom prípade má účastník seminára právo na vrátenie poplatku.

Newsletter

for News stay bound