Ak sa domnievate, že Vaše dieťa by mohlo mať oslabenie čiastkového výkonu ( oslabenie v nejakej kognitívnej funkcii vnímania ), pretože Vaše dieťa má napr. ťažkosti pri čítaní, písaní alebo počítaní, ste u nás správne. Môžete sa s nami spojiť telefonicky a dohodnúť si ďalší postup, príp. termín.

Na prvom stretnutí objasníme pomocou metódy zachytenia deficitov čiastkových funkcií pani Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar, či a príp. aké oslabenie čiastkových funkcií má Vaše dieťa. Okrem toho urobíme komplexný anamnestický rozhovor s rodičom, ktorý dieťa doprevádza. Tento termín si je nutný dohodnúť doobeda, aby dieťa bolo odpočinuté.  Ak má dieťa výrazné ťažkosti pri čítaní a v písomnom prejave gramatické chyby, spravidla sa robí i test zameraný na čítanie a pravopis.

Na druhom stretnutí Vás a Váše dieťa detailne oboznámime s vyhodnotením testu. Ak bude prítomné oslabenie čiastkového výkonu jednej alebo viacerých čiastkových funkcií, zostavíme Vášmu dieťaťu na mieru šitý tréningový program ( terapeutický plán ).

Tréning oslabení čiastkových funkcií sa bude robiť doma (pomocou tréningového programu Dr. Sindelar ) a sprevádzaný bude pravidelnými kontrolnými termínmi u nás.

PaedDr. Petra Arslan Šinková

Tréning deficitov čiastkových funkcií

Na základe výsledkov testu –  metódy zachytenia deficitov čiastkových funkcií pani Univ. prof. Dr. Brigitte Sindelar budú posilňované oblasti, v ktorých sú prítomné oslabenia čiastkového výkonu.

Deti môžu cvičiť pomocou tréningových zošitov v domácom prostredí.

Deti cvičia doma po jednotlivých častiach denne 10 minút a v Centre Dr. Sindelar budú pravidelne podporované a preverované ich pokroky cvičným programom.

Efektívna kontrola sa koná spravidla raz do mesiaca v poobedňajších hodinách a trvá približne 30 – 45 minút. V rámci konzultácie je možné zodpovedať prípadné otázky, ktoré sa vyskytnú počas trénovania doma. Ukončené tréningové cvičenia sa kontrolujú krátkou medzikontrolou a stanoví sa ďalší postup príp. ďalší krok, pokiaľ je ešte nutné trénovať ďalšiu oblasť.

Technika učenia sa

Každé dieťa je prirodzene zvedavé a pripravené učiť sa. Predsa len je občas tento pozitívny postoj narušený negatívnymi skúsenosťami s učením.

Náš mozog je flexibilný a schopný učiť sa. Cieleným tréningom sa môže jeho výkonnosť optimalizovať.

Zistenie individuálneho učebného typu umožňuje lepšie využitie daností a schopností  dieťaťa. Toto vedie k zvýšenej motivácii k výkonu a následne k úspešnému  zvládnutiu školy.

Na jednej strane sa značne zníži vynakladaný čas na učenie a na druhej sa zvýši výsledný úspech.

          V Centre Dr. Sindelar chceme  zistiť pomocou učebno-psychologických poznatkov príčiny školských problémov a tieto odstrániť pomocou  tréningu techník učenia sa. Našim cieľom je pomôcť dieťaťu sprostredkovaním efektívnych stratégií učenia sa a posilniť jeho samostatnosť pri učení.

Efektívne rodičovstvo krok za krokom

Program Efektívne rodičovstvo krok za krokom pomáha:

lepšie rozumieť svojim deťom, vychovávať ich k zodpovednosti a samostatnosti,  správne s nimi komunikovať a povzbudzovať ich,  riešiť konflikty a predchádzať zlému správaniu a  vytvoriť pre deti zázemie podpory, porozumenia a lásky

Každý začiatok v materskej škole je ťažký alebo Adaptácia dieťaťa

(s čím všetkým sa dieťa musí vysporiadať počas prvých týždňov v materskej škôlke, ako mu pomôcť?)

Máme doma predškoláka

(školská zrelosť, cvičenia na rozvoj grafomotoriky, sociálne zručnosti, orientácia v čase a priestore…)

Ako určiť hranice deťom

( prirodzené a logické dôsledky)

 

Je Vaše dieťa agresívne?

(čo môže byť dôvodom agresívneho správania sa dieťaťa a ako s agresivitou dieťaťa zaobchádzať)

Newsletter

for News stay bound