Úvod

Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov (na základe Oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 10.03.2022 na poskytovanie inovačného vzdelávania, evidenčné číslo: 10/2022 – IV.). V Centre Dr. Sindelar na nám záleží na kvalitnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov a ich napredovaní pri práci s deťmi.

Pod vedením odbornej garantky PaedDr. Petry Arslan Šinkovej, renomovanej psychologičky, zakladateľky a riaditeľky poradenského centra – Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa už od roku 2009 zaoberá predovšetkým diagnostikou a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania, sme pre Vás pripravili zaujímavé programy inovačného vzdelávania, v ktorých Vás prevedieme teoretickými ale aj praktickými poznatkami z praxe.

Obsahovým zameraním a cieľom nášho inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia i uplatnenie najnovších poznatkov a skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní, v oblasti pedagogickej diagnostiky, rozvoja kognitívnych schopností a emocionálnej inteligencie u detí v predškolskom a školskom veku. Obsahové zameranie inovačného vzdelávania sa zameriava na spôsob použitia inovatívnych metód v diagnostike a tréningu deficitov čiastkových funkcií ako príčin porúch učenia a pozornosti u detí, s dôrazom na inkluzívne vzdelávanie detí, rozvoj slabých a silných stránok detí a podpora rozvoja emocionálnej inteligencie dieťaťa. Súčasťou obsahového zamerania inovačného vzdelávania sú praktické ukážky zamerané na stimuláciu pozornosti, pamäte, myslenia a reči, senzorické spracovanie podnetov a rozvoj exekutívnych funkcií.

 

Newsletter

for News stay bound